Meie väärtustame

Meie ühisväärtused on toimivad igal tasandil- kehtivad nii omavahelistes suhetes kui suhetes laste- ja lapsevanematega.

KOOSTÖÖ – tegutsemine ühiste eesmärkide nimel, mis tagab üksteise mõistmise ja pingevaba sisekliima.

SALLIVUS – üksteise eripäradega arvestamine ühiskonnas aktsepteeritavate eetiliste normide ja väärtuste piires.

AUSUS – aus olemine iseenda ja teiste suhtes, julgus väljendada oma mõtteid, vastutades oma sõnade ja tegude eest.

USALDUS – aus mõtete ja tunnete jagamine igapäevatoimetustes nii, et keegi ei saaks hingeliselt haiget ega kahjustatud. Usaldus kujuneb aja jooksul koos tegutsedes ja suheldes.

TURVALISUS – kokkulepitud reeglite järgimine, ühtekuuluvustunne, mis tugineb sõbralikkusel, aususel ja lugupidamisel.

MÄRKAMINE – avatud meeltega ümbritseva tajumine, vajadusel sekkumine ja tunnustamine.