Kodukord

 1.      Üldsätted

1.1.Lasteaia kodukorra aluseks on Koolieelse lasteasutuse seadus, Kõrveküla lasteaed Päikeseratas põhimäärus, Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale, Eesti Vabariigi õigusaktid, mis puudutavad lasteaia tegevuse korraldamist.

1.2.Kõrveküla lasteaed Päikeseratas (edaspidi lasteaed) kodukord on täitmiseks lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

 2.      Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

2.1.Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 – 18.00.

2.2.Lasteaed on suletud riigipühadel.

2.3.Lühendatud tööpäevad on jõulupühale, uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale ja võidupühale eelnevtööpäev. Siis suletakse lasteaed kell 15.00.

2.4.Kui Teie laps pole varem lasteaias käinud, siis peaks ema või isa leidma aega koos lapsega lasteaiagaharjumiseks (kohanemisperioodi pikkus võib olla olenevalt lapsest erinev).

2.5.Hommikul koos lapsega lasteaeda tulles, palume Teil varuda piisavalt aega, et saata oma laps rühma jaõpetajale isiklikult üle anda.

2.6.Palun rääkige hommikul õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada Teie lapse päeva (näit. halvasti magatud öö, mured peres jms), siis suudame Teie last paremini mõista.

2.7.Lapsevanem ja laps sisenevad ja väljuvad lasteaiast oma rühma välisukse kaudu.

2.8.Palun tooge laps lasteaeda õigeaegselt, see tähendab:kui laps sööb hommikueinet, siis 15 minutit enne sööki, kui Teie laps ei söö hommikueinet, siis 15 minutit enne hommikuringi.

2.9.Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.

2.10.  Rühma töötaja ei anna last üle ilmsete joobetunnustega isikule.

2.11.  Kui lapse toob lasteaeda ja viib koju vanem vend või õde, on vaja kirjutada õpetajale sellekohane avaldus. Eelpoolnimetatud juhul peaks lapsevanem vähemalt kord nädalas leidma aega õpetajategavestlemiseks.

2.12. Kui Te tulete lapsele järele, siis palun ärge lahkuge rühma töötajaga kontakti võtmata.

2.13. Tulge palun lapsele järele piisava ajavaruga, et lapsel jääks aega riietumiseks ningrühma töötaja saaks rühma sulgeda kell 18.00.

2.14.  Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi lasteaia sulgemise ajaks, on tal kohustus sellest teavitada rühmatöötajat rühma kontakttelefonil.

2.15. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel tund aegapeale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega võivolitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud,teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.16. Kui muutub Teie koduse või töötelefoni number, siis palun teavitage sellest rühmaõpetajaid.

3.      Riietus ja mänguasjad

3.1.Palun tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega.

3.2.Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.3.Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest.

3.4.Jahedamal perioodil andke kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt labakindad, sõrmikud võiks kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna).

3.5.Õues mängimiseks pange lapsele kaasa selline riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme. Samuti jälgige, et õueriietus vastaks ilmastikule, sest õues käime iga vähegi sobiva ilmaga!

3.6.Lapsele tuua kappi vahetusriided (sh aluspesu).

3.7.Toas on vajalikud vahetusjalanõud (soovitavalt heleda tallaga lahtised kingad), mille jalga panekuga ja jalastäravõtmisega võiks laps ise hakkama saada (ei soovita pehme tallaga susse ja botaseid).

3.8.Et ära hoida riiete, jalanõude ja isiklike mänguasjade (kelk, jalgratas, kiiver jms) kadumist ning vahetusseminemist, varustage need lapse nimega.

3.9.Mänguasju võib lasteaeda kaasa võtta rühmasiseselt kokkulepitud päeval. Erandiks on kaisuloom jaraamatud, mida võib kaasa võtta iga päev.

3.10. Lasteaeda ei võeta kaasa ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

3.11.  Rühmaõpetaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasjade (sh kelgud, jalgrattad jms) kadumise või purunemise eest.

4.      Ujumine

4.1.Lasteaed pakub lastele õppekava toetava tegevusena ujumist 1-2 korda nädalas ujumistreeneri juhendamisel.

4.2.Ujumiseks on lapsel kaasas ujumistrikoo või -püksid ja käterätt, vastavalt kokkuleppele rühmas ka hommikumantel, ujumismüts ning plätud.

5.      Söömine

5.1. Lasteaias on kolm söögiaega: hommikusöök, lõunasöök ja ootesöök.

5.2. Hommiku- või ootesöögist on võimalik loobuda. Söögikordasid saab muuta ainult täiskuude kaupa. Vastav avaldusesitada rühmaõpetajale hiljemalt jooksva kuu viimaseks kuupäevaks.

5.3.Menüüd on välja pandud rühmadesse stendile nädalate kaupa.

5.4.Toidupäevade rahalise arvestuse täpseks arvestamiseks palume teatada lapse puuduma jäämisest ja tagasitulekust rühma eelmisel tööpäeval hiljemalt kell 10.00.

5.5.Palun teavitage õpetajaid, kui Teie laps on mõnede toiduainete suhtes allergiline.

 6.      Haigused

6.1.Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, millealusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevusekorraldust.

6.2. Haige lapse hoiukoht on kodu. Haiget last lasteaeda tuua on keelatud.

6.3.Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapsetervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

6.4.Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitage õpetajat esimesel võimalusel.

6.5.Õpetajal on seadusega keelatud anda lasteaias lastele ravimeid (va esmaabi) ega luba ka lapsel neidiseseisvalt sisse võtta (kui lapsel on vaja päeva jooksul ravimeid, siis on vajalik lasteaia tervishoiutöötajale tuua raviarsti ettekirjutused).

6.6.Kui rühmas on nakkushaiguse puhang, on lasteaia tervishoiutöötajal õigus kontrollida kõikide laste tervislikkuseisundit iga päev kuni haiguspuhangu lõpuni.

6.7.Lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist teavitab lasteaia direktor või tervishoiutöötaja telefoni teel või e-kirjaga Terviseametit ning avaldab vanematele teate, nimetamata seejuureshaigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

6.8.Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid,järgides Terviseameti juhiseid.

6.9.Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendustlapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalveall. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

6.10.  Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps veel vastuvõtlik uutelenakkustele.

7. Turvalisuse tagamine

7.1.Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

7.2.Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavadlapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljakuid ningvõimlemisvahendeid kontrollitakse tootja juhendite kohaselt.

7.3.Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumimängimiseks.

7.4.Lasteaias on rakendatud meetmed laste omavolilise lasteaia ruumidest ja territooriumilt väljapääsemise tõkestamiseks. Võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

7.5.Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on iga kaheteist lapse kohta tööl õpetaja või õpetajat abistav töötaja.

7.6.Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

7.7. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teinerühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

7.8.Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt igaseitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi, juhendab vees toimuvaidtegevusi ning osutab vajaduse korral abi.

7.9.Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

7.10. Turvalisuse tagamiseks on lasteaias elektrooniline valve.

7.11.  Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

7.12. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavaletranspordile.

7.13.  Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat võilasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatestolukordadest.

7.14. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine jameetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

8.      Koostöö

8.1.Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.

8.2.Pöörduge julgesti lasteaia logopeedi, eripedagoogi, õpetajate, liikumis- ja muusikaõpetaja, tervishoiutöötaja, ujumistreeneri, juhtkonna või rühmast valitud hoolekoguesindaja poole abi ja nõu saamiseks.

8.3.Esimene isik, kelle poole murega pöörduda, on lapse rühmaõpetaja.

8.4.Pöörake tähelepanu rühma tegemistele, sest lapsele on innustav, kui vanemad selle vastu huvi tunnevad. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja laste tegemistest saate teavet rühma riidehoiu stendilt ning rühma meililisti kaudu.

8.5.Lasteaia tegevuse kohta saate informatsiooni lasteaia kodulehelt aadressil www.korvela.edu.ee

8.6.Lasteaial ja kodul on ühine eesmärk – arendada ja kasvatada last vastavalt tema individuaalsusele. See onvõimalik vaid meie ühise koostöö tulemusena.

Kinnitatud lasteaia hoolekogu poolt 22.11.2016.a. (hoolekogu protokoll nr 1)